Google analitik süzgüçleri bilen spam traffigine nähili garşy göreşmeli? - Semalt bir jogap açýar

Google Analytics süzgüçleri bilen spam traffigini ýok etmek hemmämiziň mümkin däl bolup biler. Spamerler her gün köp sanly saýt bilen oýnasa, munuň hemmeler üçin bolup biljekdigi aýdylýar. Olar siziň işiňiz üçin howply we internetdäki abraýyňyzy bozup biler. Anotherene bir mesele, arwah traffigi we spam web sahypasynyň traffigi taýdan takyk netijeleri bermeýär. Elmydama size ýokary dykyzlyk derejesi bilen garaýyşlar berýär, bu bolsa günsaýyn has köp görüş alýandygyňyzy duýýar. Olaryň hilini üpjün etmek bilen, günde diňe birnäçe gezek görmek möhümdir. Munuň tersine, köp görüş we has arzan bahany alýan web sahypalary köp girdeji gazanyp bilmez. Olardan biri bolsaňyz, strategiýalaryňyzy üýtgetmeli we ygtybarly onlaýn gatnaşygy döretmeli. Spamerleriň bardygyny bilseňizem, olar bilen jedel etmeli däl we köp derejede dynmak üçin käbir süzgüç döretmeli däl.

Bagtymyza, Google Analytics bilen spamerlerden dynmak üçin käbir usullar we usullar bar. Filtrler döredip we internetdäki köp meseleleriňizi çözüp bilersiňiz.

Semalt Digital Services” -iň ýokary hünärmeni Iwan Konowalow şu ýerde ýatda saklamaly käbir esasy zatlara göz aýlaýar :

Täze pikirler döretmek

Google Analytics hasabyňyzdaky sazlamalary düzetmezden ozal täze pikirler döretmek gowy zat. Köp mukdarda täze, degilmedik süzgüçleri döretmeli we zatlary segmentlere bölmeli. Ilkibaşda bu amal birnäçe wagt alar, ýöne hil hasabatlaryny taýýarlamaga kömek edip biler. Google Analitika hasabyňyzyň Dolandyryş bölümine geçmeli we Görkeziş sazlamasyny sazlamaly. Bu ýerde dürli görnüşleri we dürli süzgüçleri döretmeli we olary biri-biri bilen birleşdirmeli.

Giňişleýin süzgüç gurmak

Talaplaryňyza görä köp sanly süzgüç gurup bilersiňiz. Süzgüçleri nädip döretmelidigi barada birneme bulaşyk bolsaňyz, Google-yň internetde bar bolan maslahatlaryny barlamagy maslahat berýäris, ýöne çalt ünsüňize mätäç bolan käbir zatlara dogry atlar, kampaniýa çeşmeleri, dil sazlamalary we başgalar girýär.

Logiki host atlary

Web sahypaňyzdaky ähli traffigiň hiliniň bozulmazlygy üçin host atlaryndan we serwerlerinden geçmelidigini aýtmak ýalňyş bolmaz. Maglumat Google Analytics-de elýeterlidir. Dogry host ady, sahypaňyz bilen baglanyşykly we gözleg motoryňyzyň netijelerini sazlamalaryňyza görä süzüp bilýän kanuny at. Highokary dykyzlyk derejesinden bizar bolsaňyz, sahypaňyzyň dykyzlyk derejesini peseltmek üçin bu opsiýany synap bilersiňiz. Alwaysöne galp host ady bilen duzaga düşmeýändigiňize elmydama göz ýetirmeli, sebäbi sahypaňyzy zaýalap biler.

Kampaniýanyň çeşmeleri

Web sahypaňyzyň traffiginiň nireden gelýändigi barada düşünjäňiz bolmaly. Süzgüç döretmek arkaly, traffigiň çeşmelerini bilip, IP adresleri barada maglumat alyp bilersiňiz.

Dil sazlamalary

Köp sanly spamerler we hakerler galp traffigi ibermek bilen sahypaňyzy we sazlamalaryňyzy ulanýarlar. Mundan başga-da, dil sazlamalaryňyza ýetýärler we süzgüçler köp derejede biynjalyk bolýar. Olardan gutulmagyň iň gowy usuly, sahypaňyzyň işine her gün gözegçilik etmekdir. Näçe gezek kabul edendigiňize we dynç alyş derejesini nädip ýokarlandyrmalydygyna göz aýlamaly.

mass gmail